Brigáda 26. 11. 2016

05.11.2016 11:10

V sobotu 26. 11. 2016 v 9:00 ve stodole proběhne brigáda, podrobnosti viz Rekonstrukce spolkové klubovny.