Brigáda 30. 4. 2016

26.04.2016 10:07

V sobotu 30. 4. 2016 v 8:00 ve stodole proběhne brigáda, podrobnosti viz Rekonstrukce spolkové klubovny